آن مرد آمدبارنگ سبز  چاپ

تاریخ : چهارشنبه 6 خرداد‌ماه سال 1388 در ساعت 08:57 ق.ظ

 

 سلام ودرودبرشما دوستان همگام وهمراه

آن مردآمدبارنگ سبز

مهندس میرحسین موسوی بعدازبیست سال سکوت آمدآمدتایکباردیگرمعمارسیاست جمهوری اسلامی ایران باشدمیرحسین آمدچون دانست وجودش لازم است مهندس میرحسین موسوی آمدتا نابسامانی هاراسامان دهدمشکلات اقتصادی سیاسی درایران وجهان بیدادمیکندآمدتاوضع اقتصادی ایران رابهبودبخشدآمدتاوضع اجتماعی راسامان بخشد گرانی بیدادمیکندکسی نیست رسیدگی به کندمایک پاکت خرمامضافتی بم به هزاروصدتومان خریدیم اول آمدیم شماره کردیم  

میدانیدچه شدهردانه خرمابیست وشش تومان برای ماتمام شده بودباورنداریدحساب کنید

درزمان ریاست جمهوری سید محمدخاتمی برنج خارجی هرکیسه چهل کیلوئی بیست هزارتومان بودولی اکنون هرکیسه برنج سی ونه کیلوئی هفتادهزارتومان است ازبیابان آماربگیریدچندنفربیابانی دراین چهارسال سرکاررفتندلطف کنید به دوربرخودتان نگاه کنید اماراعتیاد فراموش نکنید این چهارسال اعتیاد وسرخوردگی جوانان درجنوب کل ایران نمیدانم بیدادکرده است  نتیجه گیری ما وشما همه باهم به میرحسین موسوی رای میدهیم