بهانه ئی برای بروزشدن  چاپ

تاریخ : شنبه 10 مرداد‌ماه سال 1388 در ساعت 01:11 ب.ظ

  

اسکله سیریک نزدیک های غروب جمعه ۹-۵-۸۸ 

 

دربیابان خصوصا مرکزشهرستان سیریک خبری نیست به جزسلامتی آری سلامتی 

 

قبول نداریدخودبیائیدوبه رای العین ببینیدبعضی میگوینددراثرگرمی هواست  

بعضی میگویندتا دکتراحمدی نژادبرودمجلس کابینه اش معرفی کنداستوارنامه خودش بگیرد 

بعدکارهاشروع میشوداقتصادکمافی سابق زیرشمعک به حیات ادامه میدهد 

 

یکی ازبزرگان دراستقبال ازشعرمعروف حافظ گفته بود 

به شیرازآی فیض روح قدسی  

به رای العین بین ازماچه پرسی 

بهانه ئی برای باشمابودن

 

 

  

  

 

 

 مهندسین اسکله سخت سرگرم کاربودندوبنده نیزبدشانسی آوردم متورم پنچرشد ومنتظرماشین ویک کیلومترپیاده رویوبازدیدبنده ازاسکله تابعدازغروب ادامه داشت 

بنده براین باورم اکنون که مجانی میتوانیم ازاسکله دیدن کنیم برویم ببینیم چون فرداکه آماده شدولگرداراراه نمیدهندوبنده که پارتی محکمی ندارم وهمه میدانندکه به که رای داده ام 

یقین دارم بنده راراه نخواهندداددمراغنیمت شمریم