روایت مرحوم سدیدالسلطنه  چاپ

تاریخ : جمعه 30 مرداد‌ماه سال 1388 در ساعت 04:03 ب.ظ

سلام  

 

ماه مبارک رمضان برتمام مسلمانان وروزه داران مبارک باد 

 

 

این مقاله کوتاه ازکتاب اعلام ناس فی احوال بندرعباس قبلادروبلاک قبلی بنده درپارس نویس نقل شده بود 

 

 

ازبیابان زمین ازگروگ

احصاءنفوس

که درسا ل ا نجام کتاب نگارنده نمود:گروگ جهارصدوپنجاه نفر:طاهروئی چهارصد وپنجاه نفر.سیریک هشتصد وپنجاه نفرگردمیشی چهار صد وسی نفرسیکوئی هشتصدنفرگتان چهارصد وبیست  نفرهمزم هفتصدنفر سرزه سیصدنفرکرگوشکی صدوپنج نفرگز سیصدنفرنمردی سیصدوبیست نفربازگردسیصدوچهل نفرگناری دویست نفربریزهشتصدنفرشیراهن هشتصدوپنجاه نفرمیمونی که مهمونی هم گویندسیصدنفربه شمارامده اندکلیه هفت هزاروهفتصدوچهل پنج نفرشوند

به روایت کتاب مرحوم سدید وامانت داری مخلص وگرنه امار شاید بدبه حاکم بندر عباس رساتده انداین تاریخ بیابان است وازقول مردی بزرگ که روستاهای مارا نام برده است امار با واقعیت کنونی نمیخواندانشاالله این مقال ادامه داردوشما نیز نظری به این مقال نه درصف مقال مگر انجائیکه خودتان مصلحت میدانیدبخونیدونظر بدهید  وقرار دهیدارشاد وراهنمائی  یادتان نرود