دریا صحرا گرما  چاپ

تاریخ : یکشنبه 8 شهریور‌ماه سال 1388 در ساعت 09:32 ق.ظ

سلام 

 

 

 

 بیدمجنون نیست بیدیوسف سلیمان  حکیمی منش  است گذری بود ازآن مسیر

 

تابستان وهوای گرم وکنارساحل 

 

  

 

این نیزساحل گروگ است تصمیم گرفته ایم شیر شتربنوشیم 

اگرچه بگویندنه دیدارعرب نه شیراشتر 

 

 

اجبار

 

بیماری به محکمه دکتر مراجعه کرد و ضمن اظهار درد گفت:این را هم باید عرض کنم شدت درد مرا مجبور کرد خدمت شما برسم،والا من به دکتر ابداً اعتقاد ندارم.دکتر گفت:مهم نیست چون بیشتر حیوانات هم به بیطار و دامپزشک عقیده ندارند با وجود این معالجه می شوند  
 
 
 
مرد ی را علت قو لنج افتاد تمام سب از خد ای د رخواست که باد ی از وی جد ا شود چون سحر ر سید نا امید گشت و د ست از زند گی شسته تشهد میکرد و می میگفت بار خد ا یا بهشت نصیبم فر مای یکی از حا ضران گفت ای نا د ان از آغاز شب تا ا ین زمان التما س باد ی د اشتی پذ یرفته نیا مد چگونه تقا ضای بهشتی که و سعت آن به اند ازه آسما نها و زمین است از تو مستجاب گردد
رساله دلگشا.عبیدزاکانی