X
تبلیغات
زولا

مردآهنگروفصل نزدیک شدن کشت گندم دیم  چاپ

تاریخ : سه‌شنبه 3 آذر‌ماه سال 1388 در ساعت 08:01 ب.ظ

 

باسلام وتبریک عیدقزبان خدمت همه سروران وبزرگواران وعیدسعیدبرهمه مبارکباد 

 

بانام خداوسلام برشما

فصل پائیزاست ویابهتربگویم آخرین ماه پائیز،

ایامی نه چندان دورآن زمان که اقتصادبیابان زمین برمبنای گشاورزی بودملاکین واربابان صاحب ملک وزمین دسته های مختلفی انجام میدادند وهرسرکارواربابی چهاربندگاوویادوبند تشکیل میدادندوشروع میکردندبه بستن بندهای زمینها وبستن رودخانها ومهارسیلاب هاوهراربابی چندین نفر(کرگائی) وبچه های کوچک (پاگائی) شریک میکردندوبه امیدخدادانه درزمین میپاشیدندتاخداوندرحمتی کندوابری ازآسمان نازل شودوهردانه گندم ،یاجو،به صددانه یابیشترتبدیل شودوفصل جووامردم کشاورزی دروکنندواربابی هزارمن گندم شش کیلوئی سهم ببردکه بتواندفروشکنندوازمازادآن بقیه وسائیل زندگی تامین نمایندمتاسفانه امروزدیگرازکشاورزی دیمی خبری نیست نه درتابستان امیدخرماهست که نخلها خشکیده وغرس درخت خرماصرف نداردکشاورزی دیمی نیزصرف نداردوامروزجوانان ماگاوکاربلدنیستندمغ بری وایواردادن نیزبلدنیستندپروندزدن وسرمغ رفتن نیزبلدنیستندببخشیدبنده چنداصطلاح غریب ونامانوس استفاده کردم !

همه مردم زمین نداشتندملک موروثی نداشتندباملاکین شریک میشدند :همان گونه که ماهی گیراهمه وسائل ماهیگیری نداشتندومیرفتندجاشومیشدندونصف سهمی میگرفتند

(کرگا)یک نفرآدم کاری واردنصف یک گاو

(پاگا)یک ربع

ویک نفرآدم  ماهرکاربلدباگاوش سهم آن میشودیک( گاو)

یک بندگاو،دوگاوکاری  بالغ وزورمندکه هم شخم بتواندبزندهم کارتخته انجام دهدارباب دربیابان به یک کاربلدمیگفتندکه تمام فنون گاووکاربلدباشد ونه به مالک

بقیه سهم ارباب بودومالک

بنده امروزرفته بودم پیش یک استادآهنگراین استادسه سال است ازکرمان وبم می آیدروستای گروگ ویک ماهی می ماندوکارداس وتبروکاردوسرمنتول میکشدوتیشه درست میکندوداسهاراتیزودندانه میکنداین کارهاراقبلااستادهای آهنگرمحلی انجام میدادندچون دیگرکارکشاورزی کم شده است وصرفه نداردانهاتغیرشغل دادندوفرزندان شان نیزکارپدربلدنیستندانجام دهندوحاضرنیستندکه استادشوندهمان گونه که ماهی گیرهانیزتغیرشغل داده اندوازماهیگیرهای قدیم کمترسراغ ماهیگیری میروند

گرچه میدانم این نوشته های بنده نه به دردعاقبت کسی میخوردونه آخرتش، ولی خاک بیابان دامن گیربنده است وبایدیک چیزی بنویسم هرچنددردنخور  

 

شهرستان بندرسیریک

 nrk407wdr659hfj5path.jpg        711wo3uhnv038q9grorm.jpg           ljlrz7ftmkqu72fvg9wf.jpg 

 روی عکسهاکلیک کنید

این بزرگواران ازملاکین وریش سفیدان شهرستان سیریک هستندوازکارشناسان گاوکاروکشاورزی  وبابنده نیزقوم وفامیل هستند:این عکسهاتوسط استادبزرگوارآقای عبدالحمیدزره زاده گرفته شده اند واما امروزدرخانه آهن گری بودم که باهمسرش به شغل آهنگری مشغول بود وازبازماندگان اسیران جنگی نادرشاه  هستندهمان شصت هزارنفراستادکارشناسی که نادرازمحمدشاه گورکانی خسارت کشتاردهلی راگرفت 

rx04av152dr6fmxd7kpu.jpg     fsfthcgxcq9vx0ryaw8e.jpg        pjiq76ler6nv6ofute7u.jpg

5tixotdchm4auy9yfu3w.jpg     ox50z8k1c73ncch506dr.jpg       5lvp7lhftcbakfw2im0x.jpg 

 5p8vekvwag0jgky0tqy2.jpg      4n8t76wjrpdkijt0j8b0.jpg 

سخن دراین باره زیاداست کوتاه اش کردم امیدوارم بنده راببخشید