باحیوانات مهربان باشیم  چاپ

تاریخ : پنج‌شنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1389 در ساعت 09:16 ق.ظ

 

 

 

 

سلام

عکسی ازیک الاغ چندروزپیش گرفته بودند که مظلومانه توکوچه راه میرفت وبچه هاسنگ به سوی اوپرت میکردند،دوستان عزیز تصورنکنندبنده کم آورده ودارم خربازی میکنم خیرشمامیدانیدکه بنده خرپان وگاوبان وشترپان بوده ام ویادم می آیدکه این حیوان مظلوم کنونی پنجاه سال پیش چه عزیزبودوچه احترامی داشت وبسیاری ازمردم روستا وشهرهمین رانیزنداشتندوهمین حمارموردصحبت کاریک پژوپارس انجام میدادامروزه موردبی مهری قرارگرفته است،این که هیچ شترسفینه صحرانیزگاه گاهی درعروسی هابه رسم قدیم دامادبرآن سوارویابقول خودمان جمازمیکنندبنده که این روزابه کتاب های شعرروی آورده وموضوعی نیست که قابل شماراداشته باشددرکتب باسلیقه خودم بعضی اشعارمیگذارم شایدانبساط خاطرشمارافراهم آورم البته قبلا ازشماعذرخواهی میکنم وچون سنی نیزازبنده گذشته دم رابایدمغتنم شمردوکم کاری راباهرچه پیش آیدخوش آیدخودرابه شمابرسانم خودبهترمیدانیدوواقف هستیداداره کردن یک وبلاک درروستای کوچکی مثل بیابان خودمان که خبری نیست وبنده رانیزجائی توجشن هاراه نمی دهندکه چندتاعکس برای شماازبیابان تهیه کنم درخانه جفا ودرکوچه کفا یک بارازیک مدرسه ابتدایی دیدن کرده بودم وچندین عکس ازمدرسه وشاگردان تووبلاکم گذاشتم مدرسه یی زیباکه باپول یک مخیرتهرانی ساخته شده بودمدیرمدرسه برای این کارتوبیخ شدندپس حق به بنده میدهیدکه ازیک جنازه ویایک عروسی نگذرم وگاه گاهی موردانتقادصاحب عروسی ویابستگان میت نیزقرارگیرم برای باشمابودن این چندصفحه شعرمیگذارم انشالله بتوانیدبخوانید

ازکتاب نون جوودوغ گواثراستاددکترباستانی پاریزی

که اگراستادباستانی نون جورابادوغ گونخورده باری بنده خودم خوراکم بوده ماهم ازنون جوخورهای روزگاربودئیم اضافه نون ارزن وذرت وتندل که بنده نون تندل نخورده ام ولی همشهری هامیگویندنون تندل زیادخورده اند

.....................................................................................................

ادامه مطلب رابخوانید

 

سلام

عکسی ازیک الاغ چندروزپیش گرفته بودند که مظلومانه توکوچه راه میرفت وبچه هاسنگ به سوی اوپرت میکردند،دوستان عزیز تصورنکنندبنده کم آورده ودارم خربازی میکنم خیرشمامیدانیدکه بنده خرپان وگاوبان وشترپان بوده ام ویادم می آیدکه این حیوان مظلوم کنونی پنجاه سال پیش چه عزیزبودوچه احترامی داشت وبسیاری ازمردم روستا وشهرهمین رانیزنداشتندوهمین حمارموردصحبت کاریک پژوپارس انجام میدادامروزه موردبی مهری قرارگرفته است،این که هیچ شترسفینه صحرانیزگاه گاهی درعروسی هابه رسم قدیم دامادبرآن سوارویابقول خودمان جمازمیکنندبنده که این روزابه کتاب های شعرروی آورده وموضوعی نیست که قابل شماراداشته باشددرکتب باسلیقه خودم بعضی اشعارمیگذارم شایدانبساط خاطرشمارافراهم آورم البته قبلا ازشماعذرخواهی میکنم وچون سنی نیزازبنده گذشته دم رابایدمغتنم شمردوکم کاری راباهرچه پیش آیدخوش آیدخودرابه شمابرسانم خودبهترمیدانیدوواقف هستیداداره کردن یک وبلاک درروستای کوچکی مثل بیابان خودمان که خبری نیست وبنده رانیزجائی توجشن هاراه نمی دهندکه چندتاعکس برای شماازبیابان تهیه کنم درخانه جفا ودرکوچه کفا یک بارازیک مدرسه ابتدایی دیدن کرده بودم وچندین عکس ازمدرسه وشاگردان تووبلاکم گذاشتم مدرسه یی زیباکه باپول یک مخیرتهرانی ساخته شده بودمدیرمدرسه برای این کارتوبیخ شدندپس حق به بنده میدهیدکه ازیک جنازه ویایک عروسی نگذرم وگاه گاهی موردانتقادصاحب عروسی ویابستگان میت نیزقرارگیرم برای باشمابودن این چندصفحه شعرمیگذارم انشالله بتوانیدبخوانید

ازکتاب نون جوودوغ گواثراستاددکترباستانی پاریزی

که اگراستادباستانی نون جورابادوغ گونخورده باری بنده خودم خوراکم بوده ماهم ازنون جوخورهای روزگاربودئیم اضافه نون ارزن وذرت وتندل که بنده نون تندل نخورده ام ولی همشهری هامیگویندنون تندل زیادخورده اند

.....................................................................................................

ll5l91uz7k6srhm9aw42.jpg 

cd5mk3oge95ibde7qw7b.jpg 

ywqm5vcg2ksncu1ofodz.jpg 

1b63tgy70o0eixswg0qs.jpg 

باتشکرازعزیزان بیننده