عروسی های گروگ نیزپایان یافتندتابعد  چاپ

تاریخ : پنج‌شنبه 25 شهریور‌ماه سال 1389 در ساعت 06:09 ب.ظ

  مراسم عقدکنان عبدالحمیدسعدینی درشهرستان جاسک 

که دوروزپیش عروسی تمام شدانشالله باآرزوی شادکامی وخوشبختی 

 

Vzz.IR 

پدروپسردرآغوش هم آرزوی هرپدردامادکردن فرزندش میباشد

 

Vzz.IRVzz.IRVzz.IR 

Vzz.IRVzz.IRVzz.IR 

 

...................................................................................................................... 

این هم مراسم عقدعبدالله محمدمحمدی بنده رادراین عقددعوت نکرده بودنداین عکسهاراازموبایل اخوی شان گرفتم البته دعوت بنده امری مهم نبوداماچرادعوت نکردندنمی دانم 

باآرزوی خوش بختی انشالله مبارک است  

Vzz.IRVzz.IRVzz.IR 

Vzz.IR 

 

ازعروسی ایشان نیزعکسی نداشتم   

مبارک وآرزوی سعادت