گروگ امروز  چاپ

تاریخ : چهارشنبه 28 مهر‌ماه سال 1389 در ساعت 09:37 ق.ظ

 

بنام خدا وسلام 

 

Vzz.IRاین حیوان زیباامشب آمده بودسراغ بنده وبسیارتلاش کردم زنده دستگیرش کنم امافرصت نمی داد 

شب بود وریسک کردن خطرناک آخرش آن  کشتم امابسیارخط وخالهای زیبایی داشت ودرنوع خودبی نظیربوددوربین نیزنبودوباموبایل عکس گرفتم شب بودوداخل اطاق کم نور  

................................................................................................................ 

 

 

 دوسه ساعت خاموشی صبح زودبرای شستن برق ها  

 

Vzz.IRVzz.IRVzz.IR  

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................

Vzz.IR 

ماشین بازیافت زباله درروستاها ماشین شهرداری سیریک 

............................................................................... 

 

Vzz.IR 

این پانصدتومانی امروزازدست یک مشتری گرفتم صبح زودآلوده به موادافیونی اسکناس سرمایه ملی وعکس حضرت امام ونام جمهوری اسلامی امابااین حرمت شکنی هاچه بایدکردیک دختربچه پول ازپدرش گرفته که برای خودش نوشت افزارتهیه کندانشالله شاهداین گونه مسائل وبی فرهنگی درجامعه اسلامی نباشیم اسکناس سرمایه ملی وافتخارکیان هرکشوراست ازآن مواظبت کنیم وآن پاس داری کنیم

 

 Vzz.IRVzz.IRVzz.IR 

روستای گروگ است باران نیامده است این لوله آب شرب شهری ترکیده ویک شبانه روزآب هدررفته است گویاکسی درگروگ مسئول آب نیست که خبراداره آب وفاضلاب شهرستان بکندتا ازهدررفتن آب جلوگیری کننداللخصوص دربیابان کم آب ویاروستایی مانندگروگ که آب ندارد