مسابقه فوتسال ساحلی درساحل بندرگروگ  چاپ

تاریخ : یکشنبه 7 فروردین‌ماه سال 1390 در ساعت 07:12 ق.ظ

سلام

یک سری مسابقه فوتسال ساحلی بین تیمهای روستاهای شهرستان سیریک جام مرحوم اسحق آزمون درساحل گروگ برگذاراست بنده چون درجریان امرنیستم واین ازضعف برگذارکنندگان مسابقه است که بنده رابیخبرگذاشته اندقراربودتاشب گذشته برنامه خودرادراختیاربنده قراردهندکه اقدامی نشدبنده برای تشویق برادران عزیزوبرای رضایت روح مرحوم اسحق آزمون که یادی باشدازیک همشهری ورزش دوست وکارمندآتش نشانی شهرستان سیریک این چندقطعه عکس تقدیم دوستان میکنم که اگرخبری دراختیاربنده گذاشتندبازهم به سمع ونظرشماخواهم رساند..

این بازی هاادامه داردوشروع بازی هاهرروزازساعت پنج عصرشروع میشود

درضمن دوازدهم فروردین یک سری بازی محلی بین دوتیم نیزبرگذارمیشودکه ازآن بازی گذارشی تهیه خواهیم کردانشالله اگرزنده ماندیم

وامافانوس هدایت که ازپیشگامان برگذارکننده جشنهای محلی درگروگ بوده ومدتی بود

کاری خارک العاده ازاین نهادندیده بودیم درنظرداردیک نمایشگاه هرچندکوچک برگذارکند

شماراازفعالیت کانون فرهنگی فانوس هدایت وتدارک جشنهای تعطیلات فروردین بااطلاع خواهیم

نمود