زن گرفتن  چاپ

تاریخ : جمعه 8 مهر‌ماه سال 1390 در ساعت 04:56 ب.ظ

 

http://www.shaheen.mihanblog.com/post/279 

وبگردی بنده

شعری در مورد زن گرفتن کره خر

کـــره ای گــفــت بـــه بابای خرش            پــــدر از هـــمـــه جــا بـی خبرش

وقـــت آن اســــت بــــرای پســرت          ایـــــن الاغ نـــــــرّه ی کــــره خــرت

مــاده ای خـــوشگـل و زیـبا گیری         تـــو کــه هر روز به صحرا میری

وقـــت آن اســت کـه زن دار شـوم         ورنـــه از بـــی زنـــی بــیمار شوم

پـــدرش گــفــت کــه ای کـره خَرَم          ای عــزیـــز دل بـــابــــا ، پــســرم

تـــو کـــه در چــنــتــه نداری آهی            نـــه طــویـــلــه ، نه جُلی نه کاهی

تـــو کـــه جــز خـوردن مال پدرت             پـــــــدر نـــــــرهّ خـــــر دربــــدرت

هـــیـــچ کـــار دگــری نیست تورا           یک جو از عقل به سر نیست تورا

به چه جرأت تو زمـن زن طـلــبی               بـــاورم نـیــست کـــه ایـنقدر جَلبَی

بـــایـــد اول تـــو بــگـیـری کاری               بــهـــر مــــردم بــبـــری تــو باری

بعـد از آن یک دو تا پالان بخـری              بـهــر آن کُــرّه خـــوشگـــل بـبـری

یک طــویــلـه بکنی رهن و اجار            تــا کــه راضــی شــود از تو آن یار

بـعــد بـایــد بـخری رخت عروس            بـهـر آن مـاده خــر خـوب و ملوس

جُـــلـی از جــنـــس کــتـــان اعلا            روی جُـــل نـقــش و نـگـاری زیـبـا

بــعـــد بـــایـــد بـــکـــنی گلکاری           بــهــر مــاشـیـن عروس یـک گاری

وقــتی ایـــنـهــا بـــشـــود آمــاده            بــعـــد از ایـــن زنـــدگــیـــّت آغـازه

می بــری مـــاده خــرت را حجله             بــا تـــأنــی نَـکــه بـــا ایـــن عـجـله

بــشـنــو ایــن پــنــد زبابای خرت            پــــــدر بـــــا ادب و بــــا هــــنـــرت

تــا کـــه اســبــاب مــهــیــا نشود         موسم عــقــد تــو بــر پا نشود

پــس از امــروز بــرو بر سرِ کار

             تــا نـــهـــنـــد آدمـــیـــان پــشتت بار

هرچندپیغمبردزدان بگوید

آدم ازدزدی فلانی میشود

رفته رفته ایلخانی میشود

بنده امانت داری کردم واین شعرازهمین وبلاک بالایی دزدیم وآدرس وبلاک نیزبربالای آن گذاشتم

واین عکس زیبای خر(الاغ)نیزبرای دوستان گذاشتم 

هرچندنام خرمحترمانه تراست تاالاغ