یادش بخیر  چاپ

تاریخ : شنبه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1391 در ساعت 05:32 ب.ظ

 

 

 

 

این شعر

 

یاد عهد قدیم!
یاد آن عهدی که شور عشق در سر داشتیم!

                       ا لفتی با شاهد و مینا و ساغر داشتیم!
خلوت ما بود هر شب روشن از روی مهی           

         در دل تاریک شب خورشید انور داشتیم!
هر کجا بزمی بپا میگشت از خوبان شهر!             

         ما در آن بزم از حریفان جای برتر داشتیم!

ر بساط عیش کوس پادشاهی می زدیم!              

           چونکه مُلک شادکامی را مسخر داشتیم!
در شبستان راز با زیبا رخان سرو قد                       

             در گلستان ناز٬بر سرو صنوبر داشتیم!
گاه با شعر و سرود و گاه با معشوق و می!            

       تا نه پنداری که جز این کار دیگر داشتیم!
هر چه شعر و نکته و قول و غزل بد در کتاب!               

    جمله را بهر نشاط بزم از بر داشتیم!
جام بر کف
٬یار در بر٬گوش بر قول غزل!      

       شوق در تن٬ذوق در دل٬شور در سر داشتیم!
با چنین عشق و جوانی با چنین عیش و خوشی!            

                   کی خبر از کینه چرخ فسونگر   داشتیم
او فسونهائی عجب میساخت وز ساده دلی!          

       آن فسونهای عجب را جمله از باور داشتیم!
ما بخواب غفلت و بیدار چشم آسمان!                  

        در کمین خویش خصمی سخت منکر داشتیم!
رفت بر باد آن بساط و شد پریشان جمع ما!             

      تلخ شد عیشی که همچون شهد و شکر داشتیم!
دل به طوفان بلا دادیم چون در زیر پای!               

                 ما شکسته کشتی بگسسته لنگر داشتیم!
این جهان در چشم ما تاریک و وحشتناک شد!             

           این همه از بخت بد وز شوم اختر داشتیم!
چون((مؤید))در فراق رویت ای جان جهان!       

          چشم امید از جهان و دل ز جان بر داشتیم!
اثر((مؤید ثابتی)) 

این شعرگویای حال بسیارازدوستان است قبول کنیم   

http://www.lovely0smile.com/Msg-7262.html 

عکسهایی دیدنی درلینگ بالا